Att dricka för mycket

Spela roll! handlar om att uppmärksamma barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Men vad menas med formuleringen -“att dricka för mycket”?

Att dricka för mycket

Formuleringen kan upplevas vag för vissa och tydlig för andra. Den är vald med tanke på att alkoholkonsumtion påverkar människor individuellt och att alkohol inte enbart påverkar den som dricker. Även människor i personens omgivning påverkas på olika sätt vilket i forskningssammanhang brukar kallas för alkoholens andrahandsskador.

Ett tydligt exempel kan hämtas ur föräldrarelationen där föräldern riskerar försämra sina omsorgsförmågor i takt med stigande grad av alkoholpåverkan. Särskilt tydligt kan det bli för små barn som är mycket känsliga för förändringar i föräldrars sinnesstämning, reaktionsmönster, mimik etcetera. Det krävs ingen större mängd alkohol för att ett barn riskerar känna osäkerhet och oro inför en förälder eller annan vuxen som druckit alkohol.

Alla människor reagerar olika på alkohol utifrån individuella förutsättningar så som exempelvis genetiska skillnader. Det ena dryckestillfället behöver heller inte vara det andra likt beroende på tillfälliga skillnader i humör, vad och hur mycket personen ätit, grad av trötthet och så vidare. En person kan kort och gott anses “dricka för mycket” oavsett hur personen står sig i förhållande till standardiserade konsumtionsmått eller medicinska diagnoser.

För kampanjen räcker det med att en enda person uppfattar alkoholkonsumtionen som problematisk. Att dricka alkohol på ett sätt som inte påverkar andra människor negativt ställer höga krav på självreflektion, inkännande och öppenhet inför andras uppfattning. Alla dessa förmågor försämras i ett tidigt stadium av berusning vilket är en försvårande faktor för den som dricker alkohol.

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

Det finns många olika skattningar kring hur många barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Dels beror det på att man använder olika mätmetoder och dels för att man definierar alkoholproblem olika.

På uppdrag av Systembolaget har CAN gjort en litteraturgenomgång av vetenskapliga studier med skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem.

Rapporten visar att:
  • drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
  • 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.
  • 10 procent, 215 000, av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem.

Att växa upp

Barn som växer upp i familjer med föräldrar som dricker för mycket kan påverkas genom en ökad risk för oro, depression och ångest och löper också en högre risk att utveckla utåtagerande beteende. Men vi vet också att barn som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Även ofödda barn riskerar drabbas av alkoholskador av föräldrars alkoholkonsumtion. Mer om detta kan du bland annat läsa på FAS-portalen. Hur och var man kan få hjälp, råd och stöd kan du läsa om under Vägar till hjälp.