Att dricka för mycket

Spela roll! handlar om att uppmärksamma barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Men vad menas med formuleringen “att dricka för mycket”?

Kampanjens formulering kan upplevas vag för vissa och tydlig för andra. Kanske på grund av att det förekommer många olika begrepp och definitioner på området “problematisk alkoholkonsumtion”. Med kampanjens definition kan en person anses “dricka för mycket” oavsett hur personen står sig i förhållande till standardiserade konsumtionsmått eller medicinska diagnoser.

“Att dricka för mycket” utgår till stor del från ett barns perspektiv. Något som enbart kan inhämtas genom att barn informeras, involveras och får möjlighet att uttrycka sin mening med hänsyn till barnets ålder och mognad. Det räcker med att en enda person uppfattar alkoholkonsumtionen som problematisk för kampanjens definition.

Alkohol påverkar människor olika utifrån individuella förutsättningar. Vissa förutsättningar är dessutom situationsbetingade vilket innebär att de är olika från gång till annan. Tillfälliga skillnader i sinnesstämning, vad och hur mycket personen ätit och grad av trötthet är exempel på faktorer som påverkar vad alkoholen får för effekter.

En förälder som dricker alkohol riskerar försämra sina omsorgsförmågor i takt med stigande grad av alkoholpåverkan. Barn kan vara känsliga för förändringar i föräldrars sinnesstämning, reaktionsmönster, mimik etcetera. Det krävs ingen större mängd alkohol för att ett barn riskerar känna osäkerhet och oro inför en förälder eller annan vuxen som druckit alkohol.

Att dricka alkohol på ett sätt som inte påverkar andra människor negativt ställer höga krav på självreflektion, inkännande och öppenhet inför andras uppfattning. Alla dessa förmågor försämras i ett tidigt stadium av berusning vilket är en försvårande faktor för den som dricker alkohol. I synnerhet för föräldrar.

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

Alkohol riskerar inte enbart att leda till negativa effekter för den som dricker. Även människor i personens omgivning kan påverkas negativt vilket i forskningssammanhang brukar kallas för “alkoholens andrahandsskador”.

Det finns många olika skattningar kring hur många barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Dels beror det på att man använder olika mätmetoder och dels för att man definierar alkoholproblem olika.

På uppdrag av Systembolaget har CAN gjort en litteraturgenomgång av vetenskapliga studier med skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem.

Rapporten visar bland annat att:
  • drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
  • 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.
  • 10 procent (215 000) av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem.

Att växa upp

Barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket kan påverkas genom en ökad risk för oro, depression och ångest och löper en högre risk att utveckla utåtagerande beteende. Vi vet samtidigt att barn som får stöd av vuxna i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Även ofödda barn riskerar drabbas av alkoholskador av föräldrars alkoholkonsumtion. Mer om detta kan du bland annat läsa på FAS-portalen. Hur och var man kan få hjälp, råd och stöd kan du läsa om under Vägar till hjälp.