Om kampanjen

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011.

Under 2020 handlar kampanjen Spela Roll! om alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med särskild hänvisning till barnkonventionen som blev lag 2020-01-01. Som en följd av detta finns det anledning för många aktörer att se över sina rutiner, förtydliga uppdrag och utarbeta policys för att leva upp till konventionens artiklar.

Spela Roll kampanjen framhåller, för andra året i rad, familjecentralen som en viktig aktör i samhället. Detta med tanke på familjecentralernas unika möjlighet till tidig upptäckt och stödinsatser för barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol.

Tips på material

En lättläst skrift om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en av FN:s mest erkända konventioner världen över. Här finns en lättläst version som är framarbetad av Barnombudsmannen och som kan användas som inspiration för samtal med barn kring deras rättigheter.

BRA – Barns rätt som anhöriga

Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram en utbildning i syfte att stödja personal som kommer i kontakt med anhöriga barn. Detta utifrån anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

SAM-verkstad – ett metodmaterial

SAM-verkstad är ett metodmaterial som är framtaget av föreningen för familjecentralers främjande. Syftet är att skapa förutsättningar för arbete kring känsliga livsstilsfrågor med föräldrar exempelvis alkoholkonsumtion.

Melwin 14 år – en webbaserad introduktion om samverkan

Introduktionen ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och exempel på samverkan på olika nivåer. Introduktionen är uppbyggd kring ett fiktivt fall rörande Melwin 14 år. Introduktionen kan gås igenom enskilt eller gemensamt i en arbetsgrupp.