Om kampanjen

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

2019 års uppmärksamhetsvecka belyser hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Detta med fokus på familjecentraler. En familjecentral är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar och samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och passande delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler besök gärna hemsidan familjecentraler.se

Kampanjen Spela Roll! har återkommande betonat vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Samtliga av familjecentralernas verksamheter har goda möjligheter att göra just detta genom att ge information, ställa frågor och vara lyhörda. Familjecentralerna har en viktig roll i förhållande till alla barns rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.

Tips för årets kampanj!

SAM-verkstad - ett metodmaterial

SAM-verkstad är ett metodmaterial som är framtaget av föreningen för familjecentralers främjande. Syftet är att skapa förutsättningar för arbete kring känsliga livsstilsfrågor med föräldrar exempelvis alkoholkonsumtion.

Melwin 14 år – en webbaserad introduktion om samverkan

Introduktionen ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och exempel på samverkan på olika nivåer. Introduktionen är uppbyggd kring ett fiktivt fall rörande Melwin 14 år. Introduktionen kan gås igenom enskilt eller gemensamt i en arbetsgrupp.