Hjärtat

Kampanjen Spela roll! handlar om att uppmärksamma barn som lever i familjer där någon dricker för mycket alkohol. Den här sidan ”hjärtat” är kopplad till en övning som handlar om att lära sig vika ett pappershjärta samtidigt som man uppmuntras samtala om innebörden av viktiga värdeord. På sidan kan man även läsa exempel på hur vuxna påverkas av alkohol och vad det kan innebära för relationen mellan föräldrar och deras barn.

Alkohol och föräldraskap

Alkohol har en omedelbar påverkan på relationen människor emellan, en påverkan som kan vara lätt att missa för den som dricker alkohol. Den kan visa sig genom små, gradvisa försämringar av olika förmågor som ökar med stigande berusning. Till exempel förmågan att läsa av ansiktsuttryck, tolka andras beteende och att minnas. Eftersom försämringarna ökar gradvis kan de vara svåra att upptäcka och förhålla sig till.

En vuxen som dricker alkohol kanske främst tänker på alkoholens avslappnande effekt. Ett barn däremot kan uppfatta förändringen annorlunda. Att den vuxne gradvis förändras till att bli mer ointresserad, svår att samarbeta med och oberäknelig. Om det handlar om barnets förälder kan barnet uppleva det som att föräldern är ”på låtsas”, att det som händer och sägs är flyktigt och främmande. Barnet riskerar hamna i svåra tolkningssituationer och känslomässiga dilemman.

Det är högst individuellt hur alkohol påverkar den som dricker och en och samma person kan till och med reagera olika på samma mängd alkohol vid olika tillfällen. Det beror exempelvis på sådant som på matintag, humör, stressnivå och trötthet vid dryckestillfället. Relationen mellan föräldrar och barn beskrivs ofta som den viktigaste relationen i en människas liv. Föräldrarollen rymmer ansvar och plikter som kräver tillgänglighet, skärpa och uthållighet. Det är viktigt för vuxna – särskilt som arbetar nära barn – att resonera kring och diskutera möjliga konsekvenser av alkoholens negativa effekter på föräldraförmågor.

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Vissa är till och med skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om- eller misstänker att ett barn far illa.


Trygghet

Barn har rätt att känna sig trygga under uppväxten. Trygghet kan innebära till exempel att få äta sig mätt, sova hela natten, veta vem som ska hämta på förskolan och att ha med sig lämpliga kläder för att kunna delta i verksamheten. Det kan också handla om att känna samhörighet med andra, känna kärlek och värme från trygga vuxna och känna sig hemma där man bor. Trygghet kan innebära olika saker för olika individer vilket kan vara spännande och utvecklande att samtala kring; inte minst tillsammans med barn.

Övning
Avsätt en del av en samling med barnen till att vika ett hjärta och samtala om trygghet. Beroende på barnens ålder kan man utföra övningen på olika vis. Ett alternativ kan vara att börja med att läsa det som står om trygghet ovan för att sedan höra vad barnen tänker kring ordet trygghet; exempel på vad som får dem att känna sig trygga. Man kan även samtala med barnen kring vad man kan göra om man känner sig otrygg. Finns det någon man exempelvis kan vända sig till och prata med?  Det är utvecklande för barnen att få fundera kring detta och även höra andra barns tankar om vad trygghet innebär. Det är viktigt att utföra övningen på ett otvunget och lustfyllt sätt där barnen själva tar initiativ om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Ladda ner hjärtat


Glädje

Alla barn har rätt att känna och uttrycka glädje. Den som känner sig glad är oftast nöjd. Den har inte en massa jobbiga saker att tänka på och vet hur den ska göra och vem den kan prata med om något jobbigt skulle hända. Det finns många olika sätt att visa att man är glad men känslan beskrivs ofta komma sprittande djupt inifrån kroppen.

Övning
Avsätt en del av en samling med barnen till att vika ett hjärta och samtala om glädje. Beroende på barnens ålder kan man utföra övningen på olika vis. Ett alternativ kan vara att börja med att läsa det som står om glädje ovan för att sedan höra vad barnen tänker kring ordet glad; exempel på vad som får dem att känna sig glada. Man kan även samtala med barnen kring vad man kan göra om man känner sig ledsen eller nere. Finns det något man kan göra eller någon man kan prata med? Det är utvecklande för barnen att få fundera kring detta och även höra andra barns tankar om vad glädje innebär och hur de uttrycker det. Det är viktigt att utföra övningen på ett otvunget och lustfyllt sätt där barnen själva tar initiativ om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Ladda ner hjärtat


Värme

Alla barn har rätt till och behov av att få känna värme. Värme mellan två personer kan exempelvis beskrivas som ett mått på hur bra vänner man är. Värme kan beskrivas som en nästan fysisk känsla mellan människor när man har det riktigt bra. En beröring, en gåva, beröm eller en blick är alla exempel på saker som kan ges med värme.

Övning
Avsätt en del av en samling med barnen till att vika ett hjärta och samtala om värme. Beroende på barnens ålder kan man utföra övningen på olika vis. Ett alternativ kan vara att börja med att läsa det som står om värme ovan för att sedan höra vad barnen tänker kring ordet värme; exempel på vad som kan ge känslor av värme och när de senast kände det. Det är utvecklande för barnen att få fundera kring detta och även höra andra barns tankar om och exempel kring vad värme innebär för dem. Det är viktigt att utföra övningen på ett otvunget och lustfyllt sätt där barnen själva tar initiativ om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Ladda ner hjärtat


Hopp

Att få känna sig hoppfull är en av livets gåvor som alla barn har rätt till och behov av att uppleva. Att vara hoppfull är inte förknippat med materiellt eller ekonomiskt välstånd utan något som kan uppstå i en relation innehållande trygghet och tillit. Samtidigt är det viktigt att vuxna har kännedom om vad barn vill och kan. Barn kan känna hoppfullhet inför en planerad aktivitet exempelvis en utflykt eller en högtid. Hur hoppfull man känner sig baseras delvis på ifall man litar på att aktiviteten blir av.

Övning
Avsätt en del av en samling med barnen till att vika ett hjärta och samtala om hoppfullhet. Beroende på barnens ålder kan man utföra övningen på olika vis. Ett alternativ kan vara att börja med att läsa det som står om hoppfullhet ovan för att sedan höra vad barnen tänker kring ordet hoppfull; exempel på vad som kan ge känslor av hoppfullhet och när de senast kände det och om de är hoppfulla inför något för tillfället. Det är utvecklande och spännande för barnen att få fundera kring detta och även höra andra barns tankar om och exempel kring vad hoppfullhet innebär för dem. Det är viktigt att utföra övningen på ett otvunget och lustfyllt sätt där barnen själva tar initiativ om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Ladda ner hjärtat


Jag

Alla barn har rätt att bli sedda för den de är och dess unika egenskaper. Att bli sedd för den man är innebär bland annat att bli lyssnad till och att man känner att man har möjlighet att både bestämma sig och ändra sig i olika frågor. Alla har vi olika behov och alla barn ska respekteras för vad de känner och visar. Som barn har man bland annat rätt att säga ”stopp”, ”jag vet inte”, ”jag förstår inte”, ”jag vill inte”, ”jag behöver tänka”, ”jag har ändrat mig” eller ”jag håller inte med”.

Övning
Avsätt en del av en samling med barnen till att vika ett hjärta och samtala om vad ”Jag” betyder för dem. Beroende på barnens ålder kan man utföra övningen på olika vis. Ett alternativ kan vara att börja med att läsa det som står i texten ovan för att sedan höra vad barnen tänker kring de personliga rättigheterna; exempel på situationer när man kan behöva använda dem. Det är utvecklande och spännande för barnen att få fundera kring detta och även höra andra barns tankar och erfarenheter kring att hävda sig själv och sin rätt. Det är viktigt att utföra övningen på ett otvunget och lustfyllt sätt där barnen själva tar initiativ om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Ladda ner hjärtat