Hjärtat

Kampanjen Spela roll! handlar om att uppmärksamma barn som lever i familjer där någon dricker för mycket alkohol. Nedan finns en kort text som beskriver hur vuxna riskerar påverkas av alkohol. Närmare bestämt: Hur alkohol kan påverka relationen mellan föräldrar och deras barn. Under texten hittar du även övningen “hjärtat”. En övning som går ut på att vika ett pappershjärta med olika värdeord.

Värdeorden kan kopplas till barnkonventionen.
Exempelvis artikel 27; barns rätt till den levnadsstandard som krävs för fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. Föräldrars alkoholkonsumtion riskerar påverka denna rättighet negativt.

Alkohol och föräldraskap

Alkohol kan beskrivas ha en omedelbar påverkan på relationen människor emellan, en påverkan som kan vara lätt att missa för den som dricker alkohol. Den kan bland annat visa sig genom gradvisa förändringar hos personen som dricker, vilka blir tydligare med stigande berusning. Till exempel försämras förmågor så som att: läsa av andras ansiktsuttryck, tolka omgivningens intentioner, reagera på saker i rimlig grad och att minnas vad en lovat och sagt.

Eftersom förändringarna ökar gradvis kan de vara svåra att greppa och förstå sig på. Samtidigt som en vuxen kan trivas med alkoholens initialt avslappnande effekt kan ett barn uppfatta förändringen som negativ. Barnet kan uppleva hur den vuxne gradvis förändras till att bli mer ointresserad, svår att samarbeta med och att trygga rutiner ersätts med oberäkneliga undantag. Barn kan uppleva det som att föräldern är ”på låtsas” och att det som händer och sägs är flyktigt och främmande. Barnet riskerar att hamna i osäkra tolkningssituationer och känslomässiga dilemman.

Det är högst individuellt hur alkohol påverkar den som dricker. En och samma person kan till och med reagera olika på en viss mängd alkohol från ett dryckestillfälle till ett annat. Det beror exempelvis på olikheter kring sådant som matintag, humör, stressnivå och trötthetsgrad.

Relationen mellan föräldrar och barn beskrivs ofta som den absolut viktigaste relationen i en människas liv. Föräldrarollen rymmer ansvar och plikter vilka kräver tillgänglighet, tålamod och uthållighet.

Det är viktigt för vuxna – särskilt de som kommer i kontakt med barn och föräldrar – att resonera kring och diskutera möjliga konsekvenser av alkoholens effekter. Särskilt när det kommer till alkoholens negativa påverkan på viktiga föräldraförmågor. Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som riskerar fara illa. Vissa är till och med skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet misstänker att ett barn riskerar far illa.

Hjärtat

Nedan följer en praktisk övning som handlar om att vika ett hjärta och samtala om viktiga värdeord.

Börja med att läsa det som står om respektive värdeord för att sedan höra vad deltagarna tänker kring det. Uppmuntra till samtal utifrån vardagliga exempel.

Om texten exempelvis handlar om “trygghet” så kan deltagarna uppmuntras till att ge exempel på vad som får dem att känna sig trygga. De kan sedan uppmuntras att samtala kring vad en kan göra i situationer när en i motsats känner sig otrygg.

Utgå gärna ifrån frågor så som: Finns det någon i ens närhet att vända sig till och prata med? Hur kan en bete sig/hur yttrar sig detta? Hur kan en markera sina gränser? Finns det någon som kan ge ett exempel på en situation som är relevant utifrån värdeordet? Finns det någon överenskommelse, rutin eller policy att förhålla sig till? Finns det några funktioner, verksamheter, regler och lagar som är bra att känna till?

Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att fundera kring, utveckla, och tydliggöra sina tankar samtidigt som de får ta del av hur andra resonerar. Det är inte alltid svaren som är de viktiga under övningen. De kan arbetas fram vid ett senare tillfälle.

Det är viktigt att utföra övningen på ett otvunget och lustfyllt sätt där deltagarna själva tar initiativ till om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter eller inte.


Trygghet

Barn har rätt att känna sig trygga under uppväxten. Trygghet kan exempelvis handla om sådant som att få äta sig mätt, sova hela natten, veta vem som ska hämta på förskolan och att ha med sig lämpliga kläder för att kunna delta i verksamheten. Det kan också handla om att känna samhörighet med andra, känna kärlek och värme från trygga vuxna och känna sig hemma där en bor. Trygghet kan innebära olika saker för olika individer vilket kan vara spännande och utvecklande att samtala kring.

Ladda ner hjärtat


Glädje

Alla barn har rätt att känna och uttrycka glädje. Den som känner sig glad är ofta tillfreds med tillvaron. Den har inte en massa tunga och jobbiga saker att tänka på och vet hur den ska göra och vem den kan prata med om något jobbigt skulle hända. Det finns många olika sätt att visa att man är glad men känslan beskrivs ofta komma sprittande djupt inifrån kroppen. Nämn gärna något exempel på vad som får dig att känna dig glad. Vad kan en göra om en känner sig ledsen eller nere. Finns det någon en kan kontakta och prata med?

Ladda ner hjärtat


Värme

Alla barn har rätt till och behov av att få känna värme. Värme mellan två personer kan exempelvis beskrivas som ett mått på hur bra vänner man är. Värme kan beskrivas som en nästan fysisk känsla mellan människor när man har det riktigt bra. Beröring, en gåva, beröm eller en blick är alla exempel på saker som kan ges med värme. Vad får dig att känna värme? Kan du beskriva när du senast kände det? Hur blir det för dig när du känner kyla i en relation och vad kan du göra åt det?

Ladda ner hjärtat


Hopp

Att få känna sig hoppfull är fantastiskt och något som alla barn har behov av att uppleva. Att vara hoppfull är inte förknippat med en massa saker och pengar utan något som kan uppstå i relationer baserade på trygghet och tillit. Barn kan känna hoppfullhet inför en planerad aktivitet exempelvis en utflykt, umgänge med viktiga personer eller inför högtider. När kände du hopp senast? Är du hoppfull inför något för tillfället? Hur blir du när du känner-, respektive inte känner hopp?

Ladda ner hjärtat


Jag

Alla barn har behov av att få bli sedda för den de är utifrån sina unika egenskaper. Att bli sedd för den en är innebär bland annat att bli lyssnad till och att en känner att en har möjlighet att både få ta ställning till och ändra sig i olika frågor. Alla har vi olika behov och alla barn ska respekteras för vad de känner och ger uttryck för. Barn har rätt att säga ”stopp”, ”jag vet inte”, ”jag förstår inte”, ”jag vill inte”, ”jag behöver tänka”, ”jag har ändrat mig” eller ”jag håller inte med”. Ibland måste dock vuxna hjälpa barn att bestämma ändå i slutändan – med barnets bästa i tanken.

Ladda ner hjärtat