Tips på material

Webbutbildning om Barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en gratis webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

Barnkonventionen

Den första januari 2020 kom Barnrättslagen i Sverige. Här hittar du en svensk översättning av artiklarna i FN:s barn­konven­tion som lagen hänvisar till.

En lättläst skrift om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en av FN:s mest erkända konventioner världen över. Här finns en lättläst version som är framarbetad av Barnombudsmannen och som kan användas som inspiration för samtal med barn kring deras rättigheter.

BRA – Barns rätt som anhöriga

Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram en utbildning i syfte att stödja personal som kommer i kontakt med anhöriga barn. Detta utifrån anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

SAM-verkstad – ett metodmaterial

SAM-verkstad är ett metodmaterial som är framtaget av föreningen för familjecentralers främjande. Syftet är att skapa förutsättningar för arbete kring känsliga livsstilsfrågor med föräldrar exempelvis alkoholkonsumtion.

Melwin 14 år – en webbaserad introduktion om samverkan

Introduktionen ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och exempel på samverkan på olika nivåer. Introduktionen är uppbyggd kring ett fiktivt fall rörande Melwin 14 år. Introduktionen kan gås igenom enskilt eller gemensamt i en arbetsgrupp.