Tips på material

“Vad kan vi lära oss av maskrosbarn med färdigheter?”

Forskaren Peter Larm blir intervjuad i podden (B)ruset. Peter Larm är en av de forskare som arbetar med studien Futura01.

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

Rapporten identifierar och kartlägger vilka studier som tidigare har gjorts inom området.

Junis konferens

Under hösten 2020 spelades ett antal föreläsningar in under rubriken ”Alkohol, graviditet och små barns hälsa”. Några av dem handlar också om äldre barn.

Junis rapport

Junis årliga rapport om vad kommuner erbjuder för stöd för barn i familjer med missbruk. Rapporten innehåller bland annat aktuella och framgångsrika exempel från ett antal kommuner.

Ludde

Ludde är ett material för dig som möter barn i åldrarna 5-9 år, och är en hjälp för att prata med barn om vuxna som dricker för mycket alkohol.

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt

I tre block med inspelade föreläsningar och tillhörande diskussionsfrågor lyfts det hur man kan arbeta med stärkt stöd till barn som anhöriga.

Lina och Linus – Hela Människan Sverige (helamanniskan.se)

Lina och Linus är ett metodmaterial för att stötta barn att berätta om utsatthet.

Nya vägar och handledning av Emmas hemlighet

“Nya vägar – om att upptäcka barn i förskolan som växer upp med missbruk i familjen”

Om du vill få boken Emmas hemlighet skickad till dig, kontakta Jeanette.h.svensson@erstadiakoni.se

Webbutbildning om Barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en gratis webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

Barnkonventionen

Den första januari 2020 kom Barnrättslagen i Sverige. Här hittar du en svensk översättning av artiklarna i FN:s barn­konven­tion som lagen hänvisar till.

En lättläst skrift om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en av FN:s mest erkända konventioner världen över. Här finns en lättläst version som är framarbetad av Barnombudsmannen och som kan användas som inspiration för samtal med barn kring deras rättigheter.

BRA – Barns rätt som anhöriga

Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram en utbildning i syfte att stödja personal som kommer i kontakt med anhöriga barn. Detta utifrån anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

SAM-verkstad – ett metodmaterial

SAM-verkstad är ett metodmaterial som är framtaget av föreningen för familjecentralers främjande. Syftet är att skapa förutsättningar för arbete kring känsliga livsstilsfrågor med föräldrar exempelvis alkoholkonsumtion.

Melwin 14 år – en webbaserad introduktion om samverkan

Introduktionen ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och exempel på samverkan på olika nivåer. Introduktionen är uppbyggd kring ett fiktivt fall rörande Melwin 14 år. Introduktionen kan gås igenom enskilt eller gemensamt i en arbetsgrupp.