Kategorier
Röster om att spela roll

”Barnombuden vågar se barnen och agera!”

Kristina Borgström är barnombud och barnombudssamordnare i en stadsdel i södra Stockholm. Det är genom projektet Nya Vägar som arbetet med barnombud och barnombudssamordnare har startat. Nya vägar har drivits av Ersta Vändpunkten tillsammans med socialförvaltningen i Stockholms stad och fem stadsdelsförvaltningar. Projektet handlar om att tidigt upptäcka barn i förskolan som lever i familjer i missbruk.

Vad innebär det att vara barnombud på en förskola?
”Det innebär dels att agera akut, som att till exempel skriva en orosanmälan, eller stötta kollegor som behöver göra orosanmälningar. Men det handlar också om att omvärldsbevaka och ta in kunskap och förmedla vidare till kollegor, som vad det innebar när barnkonventionen blev lag. Och så är man barnets språkrör i relation till andra vuxna, som ledning. Till exempel när barn ska byta avdelning på förskolan – hur blir det bra för barnet? Hela tiden se barnet.”

Kristina är också samordnare för ett nätverk av andra barnombud i stadsdelen. Alla barnombud har fått en basutbildning, som bland annat tar upp varningssignaler som barn i familjer med missbruk kan uppvisa. Barnombuden har träffar med jämna mellanrum, då de har möjlighet att utbyta erfarenheter och till exempel utveckla handlingsplaner tillsammans. Det kan till exempel handla om hur man ska agera när en förälder kommer berusad till förskolan.

”Det bästa i nätverken är de samtalen vi har, för de leder till hjälp för barnen!”

I stadsdelen som Kristina arbetar i är det idag ungefär 35 barnombud. Nu pågår arbetet för att utöka, så att det ska finnas barnombud på alla förskolor i stadsdelen. Tack vare projektet Nya Vägar har samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten blivit tydligare, menar Kristina.

”Graden av orosanmälningar har ökat, eftersom det finns tydligare strukturer för hur man går till väga när man gör det.”

Hon lyfter också att även om fokus har varit på just missbruk, så har även andra frågor gynnats, som till exempel arbete för att tidigt upptäcka våld i hemmet.

Varför är barnombud viktiga för barn som har föräldrar som dricker för mycket?
”Barnombuden vågar se barnen och agera! Tyvärr tar det ofta lång tid att få hjälp, men samtidigt som vi uppmärksammar deras situation och arbetar för förändring, ger vi dem den dagliga tryggheten på förskolan, en förutsägbar miljö med trygga vuxna.”